Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Paniniwala Sa Tunay At Iisang Diyos (Allah)

ANG  PANINIWALA SA DIYOS

 

Ang Muslim ay naniniwala sa Diyos, ang Manlilikha at Panginoon ng Sansinukob, ang Iisa at Tanging  Diyos. Ang paniniwala ng Muslim sa Diyos ay nagpapahiwatig ng pagtanggi at pagpapasinungaling sa lahat ng mga pala-palagay o paniniwala at mga konsepto na may pagtatambal o paghahati sa kabanalan ng Diyos.

 

Ang salitang  "Allah" ay isang pangalang arabik na ang kahulugan ay "ang Diyos," ay isang wastong pangalan ng Diyos at ginagamit ng Muslim at gayundin ng mga Kristiyano na nagsasalita ng arabik. Gayunman ay karaniwang ito ay  itinutukoy bilang "Siya (Panlalaki [He]), ang Diyos ay walang kasarian. Ang Quran ay nagsasabing Siya ay " Nakatataas ng Lubos kaysa sa anumang bagay na ginagamit ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapakahulugan."( 6:100), na Siya ay hindi nanganganak at hindi ipinanganak, at walang anuman ang maitutulad sa Kanya". (112:3-4).

 

 

Siya ay transedente o lubos na nakahihigit sa antas kaysa sa karaniwan gayunman at Siya ay napakalapit sa mga tao, upang direktang mapatungkulan, ng walang anuman  o sinumang tagapamagitan. Ang Quran ay nagsasabi, "Kapag ang Aking mga alipin ay nagtanong sa iyo tungkol sa Akin, Ako ay malapit. Tinutugon Ko ang panawagan  ng nanalangin kapag sila ay nanawagan sa Akin" (2:186) at "Kapag ikaw at sinusuportahan ng Diyos, walang sinuman ang makapananaig sa iyo; samantalang kapag ikaw ay pinabayaan Niya, sino ang makasusuporta sa iyo? At sa Diyos nararapat na ang  mga sumasampalataya ay manalig at magtiwala". (3:160).

 

 

Ang malinaw na paniniwala sa Diyos bilang isang natatanging sinasamba ay ang pundasyon ng lahat ng mga artikulo ng pananampalataya. (Arkanul Iman )