Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Hajj

ANG  HAJJ

 

Ang Qur'an ay nagsabi; "Katotohanang ang unang Bahay para sa pagsamba na itinatag para sa sangkatauhan ay ang nasa Bacca – isang biyaya at patnubay para sa mga daigdig…….at tungkulin sa Diyos mula sa mga tao ang pagsasagawa ng Hajj sa Bahay, para sa sinumang may kakayahan na ito ay gawin." (3:96-97)

 

Ang isang muslim ay may obligasyon na dumalaw sa Makkah (noon ay Bacca) sa unang sampung araw ng buwan ng Dhul Hijjah minsan sa tanang buhay niya, sa kondisyong siya ay may kakayahang pananalapi at pangangatawan upang maisagawa ito.

 

Sa panahon ng Hajj , ang isang Muslim ay nagsasagawa ng mga rituwal na gumugunita sa pananampalataya at mga gawa ni Abraham at ng kanyang pamilya, na kinabibilangan ng pag-ikot sa palibot ng Ka'abah na itinayo ni Abraham at ng kanyang anak na si Ismael, bahagyang pagtakbo sa pagitan ng burol ng Safa at Marwa katulad ng ginawa ni Hajar upang maghanap ng tubig, at pag-aalay ng hayop, na nagpapagunita sa kusang-loob na pag-aalay sana ng kanyang anak na si  Ismael (ang karneng sakripisyo ay ipinamamahagi sa mga mahihirap).

 

Sa panahon ng Hajj ang isang Muslim ay nakikipag-ugnay sa ibang mga Muslim sa pamamagitan ng lugar at panahon, partikular kay Abraham at sa kanyang pamilya at ang kasalukuyang pamayanang Muslim na may mga representante mula sa iba't-ibang panig ng mundo. Ang mga peregrino ay nag-aalis ng mga panlabas na palatandaan ng yaman o kalagayan sa lipunan upang tayo ay paalalahanan tungkol sa pagkakapantay-pantay  at kapatiran, ginagawa ang isang tao isantabi ang pandaigdig na mga hangarin para sa isang espirituwal na rekoleksyon at isang pagkakataon na muling maitutok ang sarili (focus), at tayo pinaaalalahanan sa katiyakan ng kamatayan, muling pagkabuhay at pagtitipon sa harap ng Diyos.

 

Ang panahon ng hajj ay ang pinakamahalaga sa buong taon, kung saan ang mga Muslim na hindi laging nakapag-aayuno, hindi laging nakagagawa ng karagdagang mga pagdarasal (salah), karagdagang pagkakawanggawa at mabubuting mga gawain, pag-aalay ng sakripisyong hayop upang ipamahagi ang mga karne nito sa mga mahihirap.