Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Zakah

ANG  ZAKAH

 

Isinabatas Ng Allah para sa Kanyang mga alipin ang mga  uri ng pagsamba , kabilang sa mga ito ay may kinalaman sa pangangatawan tulad ng Salah o Pagdarasal, gayundin ang may kinalaman sa mga kayamanang minamahal ng sarili tulad ng Zakah o Tungkuling Kawanggawa, at Kusang-loob na kawanggawa, mayroon ding umuugnay  kapuwa sa katawan at kayamanan tulad ng Hajj o Paglalakbay Patungo sa Ka'abah sa Makkah at pagsasagawa ng tiyak na mga ritwal kaugnay nito, kabilang din ang Jihad o Pagpupunyagi alang-alang Sa Allah.

 

Kabilang din sa mga pagsamba ang umuugnay sa pagpipigil sa sarili  sa mga ninanasa o pinakaiibig niya at nakatutukso sa kanya tulad ng Siyam o Pag-aayuno.  Inuri Ng Allah ang mga pagsamba upang pagsulitin ang mga lingkod. Sinuman ang maghandog ng ganap na debosyon sa kanyang Panginoon laban sa ninanasa ng sarili lamang.

 

Hindi kawanggawa ni buwis, ang Zakat ay isang obligasyong taunang pagbabayad ng halaga o mga material para sa kapakinabangan ng mga mahihirap, higit na mainam kung tao sa tao o personal na ibibigay sa isang nararapat na bigyan nito. Ang salitang Zakat sa literal na kahulugan nito ay  "pagdadalisay" sapagkat dinadalisay nito ang tao laban sa kasakiman at pagkamakasarili. Inilalayo nito ang tao sa pag-iimbak at itinataguyod ang patas na distribusyon ng kayamanan na nagpapakipot sa puwang sa pagitan ng mayaman at mahirap at mga walang-wala.

 

Ang Zakat ay nagpapaalala sa atin na tayo ay pinagkatiwalaan lamang sa ating mga kayamanan na ang pinanggalingan ay Diyos, at ang pamamahagi nito ay nakapagtataguyod ng kapatiran at  matapat na kalooban. Ang halaga ng Zakat ay ikaapat na bahagi ng ikasampung bahagi (2.5 %) ng kabuuang yaman na naitabi sa loob ng isang taon kung ito ay umabot sa itinakdang halaga ng yaman na obligadong ibayad ng Zakat (Nisab), limang porsiyento (5%) naman sa mga produktong agrikultura, bahagi mula sa mga hayupan (1-3 %) at dalawampung porsiyento (20 %) mula sa mga materyal na nagmula sa minahan (maliban sa ginto at pilak, na itinuturing na halaga).

 

Ang Quran ay nagsasabing ang Zakay ay  "isang obligasyong-legal mula sa Diyos – at ang Diyos ay Nakababatid, Matalino " (9:60). Kung ang isang tao ay walang yaman na naipon sa loob ng isang taon, siya ay hindi obligadong magbayad ng Zakat. Habang ang Zakat ay ang pinakamababang halaga na kinakailangang maibigay ng isang tao bawat taon, ang kawanggawa at pagkamapagbigay naman ay iminumungkahi sa lahat ng  panahon.

 

Ang Quran ay paulit-ulit na tumutukoy bilang mabuting mga sumasampalataya sa mg a"gumugugol mula sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos" at  nag-utos kay Propeta Muhammad na sabihin sa mga nagtatanong kung ano ba ang kinakailangang nilang gugulin  para sa kawanggawa sa pagsasabing, "Ang labis ( ito ay , ang labis sa kinakailangan)" (2:219). Si Propeta Muhammad ay nagsabing  ang paggugol sa iyong pamilya ay itinuturing na pinakamainam na uri ng kawanggawa.