Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Salah

Ang Salah (Pagdarasal)

 

Sa Wika: Ang kahulugan ng salitang Salah na Arabic ay Pagdarasal.

 

Sa Shari’ah O Batas ng Islam: Isang uri ng pagsamba na nagtataglay ng mga tiyak na pananalita at mga kilos o galaw na nagsisimula sa pagbigkas ng “Allahu Akbar  ( [Takbir] [ Ang Allah ay Dakila] )” at nagtatapos sa pagbati ng kapayapaan ([Taslim] [Assalamu alaykumu  wa rahmatullah]”. Ito ay tinawag na Pagdarasal dahil sa malaking bahagi ng mga panalangin na tinataglay nito.

 

Ang Karunungan Sa Pagka-Lehitimo Ng Salah.

 

1. Ito ay nagpapaalala sa atin ng tunay na layunin ng buhay.

2. Ginagawa ng mga Pagdarasal ang sinuman na maging ganap nakakaunawa, at nagpapalalim ng damdamin na tanging Si Allah lamang ang maaaring magkaloob sa kanya ng mabuti at masama at walang sinuman ang makakapekto sa kanya.

3.  Binubura Ni Allah ang mga kasalanan sa pamamagita ng mga Pagdarasal..

4.  Ang Pagdarasal ay pagkain ng kaluluwa at pinanatili nito ang katatagan ng paniniwala ninuman.

5.  Ang Pagdarasal sa takdang oras ay nagpapasigla at nagpapasariwa sa mga Islamikong Paniniwala na malalim na nag-uugat sa puso ng isang tao. Ang paalalang ito ay nagpapalusog sa puso at kaluluwa at nangangalaga nito laban sa kawala ng pananampalataya.

 

Ang Pagka-Lehitimo Ng Salah.

 

Ang Pagdarasal ay isa sa mga sinaunang mga pagsamba, si Allah ay nagwika tungkol kay Ismael:

 

“At  iniatas niya sa kanyang pamilya ang Pagdarasal (Salah) at ang Pagkakawanggawa (Zakah), at nakabilang sa mga kinalugdan Ni Allah.”  ( Surah Maryam : 55 )

 

Nang ang Mensahero (sumakanya ang kapayapaan) Ni Allah ay sinugo, siya ay nagdarasal ng dalawang raka’ah  sa umaga  at dalawang raka’ah sa gabi katulad ng binanggit Ni Allah , ang Dakila sa Kaluwalhatian, sa Quran:

 

“ At magsihingi kayo ng kapatawaran para sa inyong mga pagkakasala at ipagdiwang ang kaluwalhatian ng inyong Panginoon sa gabi at sa umaga…..”. (Surah Ghafir: 55)

 

Ang Mga Itinakdang Pagdarasal

 

Ito ang limang pang-araw-araw na Pagdarasal na tungkuling isagawa ng bawat Muslim  na may moral na pananagutan at responsible. Ang mga Pagdarasal na ito ay tinawag na: Fajr,Dhuhr, “Asr, Maghrib, at ‘Isha  na mga Pagdarasal.

 

Oras Ng Pagka-Lehitimo Ng Pagdarasal:

 

Ang mga Pagdarasal ay ginawang obligado sa ating pinakamamahal na Propeta, sumakanya ang kapayapaan, sa gabi ng kanyang paglalakbay at pag-akyat sa mga antas ng kalangitan (AL-ISRA’ WAL  MI’RAJ ).

 

Katibayan Ng Pagka-Lehitimo Ng Pagdarasal:

 

Ang mga Pagdarasal ay napatunayan sa maraming mga talata (ayat) ng Quran at maraming mga kawikaan ng Mensahero  (Ahadith ).

 

Katibayan Mula Sa Quran:

 

“Kung kaya Luwalhati Kay Allah kapag kayo ay papasok sa oras ng gabi at kapag kayo ay papasok na sa  oras ng umaga. At sa Kanya lamang nauukol ang lahat ng papuri  sa mga kalangitan at kalupaan, at sa hatinggabi at kapag kayo ay nasa kalagitnaan ng araw. ( Surah Ar-Rum :18 )

 

Katibayan Mula Sa Sunnah ( Tradisyon Ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan).

 

Sinabi Ng Sugo, (sumakanya ang kapayapaan) Ni Allah; “ Kinakailangang isagawa  mo ng kumpleto ang limang mga Pagdarasal  sa araw at gabi (24 na oras).” Ang Arabo ay nagtanong mayroon pa bang iba bukod sa mga ito? Siya (Sugo, sumakanya ang kapayapaan) ay tumugon: “Malibang naisin mo ng mga opsiyonal na Pagdarasal ( Nawafil ).”    ( Iniugnay ni Bukhari at Muslim.)

 

Ang Pagpapabaya Sa Mga Pagdarasal:

 

Ang pagpapabaya sa Pagdarasal ay maaaring dahil sa katamaran o pagtanggi, kung kaya ang tao nararapat na pakitunguhan ng maayos. Kapag ang tao ay naniniwala sa kanyang puso na ang Pagdarasal ay obligado, subalit hindi niya ito isinagawa dahil sa katamaran, sa gayon siya ay tatanungin at uutusan ng  namumuno  na gumawa ng pagbabayad o pagtubos at magsisi at manumbalik Kay Allah dahil sa hindi Pagdarasal. Kapag hindi niya ginawa ang pagbabayad sa kanyang mga Pagdarasal (Qadha), ipakikitil ng pinuno ang kanyang buhay. Ang pagkitil na ito ay isang alituntunin ng Batas ng Islam (Shari’ah), at dahil sa pag-iwan ng tao sa Pagdarasal, siya ay parurusahan ng naaayon sa alituntuning ito, subalit ang kanyang bangkay ay kikilalaning Muslim sa pagpapaligo sa kanya, pagbibihis sa kanya ng puting tela, paglilibing sa kanya sa libingang para sa mga Muslim , at kikilalanin din siya bilang  isang Muslim sa mga alituntunin tungkol sa pagpapamana at kung kaya siya ay pagmamanahan ng kanyang mga kaanak.

 

Siya na nagpapabaya sa mga Pagdarasal dahil sa pagtanggi ay itinuturing na Hindi Sumasampalataya (Kafir) . Kinakailangang siya ay utusan ng pinuno na magsisi at manumbalik Kay Allah, kapag siya ay nagsisi at nanumbalik Kay Allah at nagsagawa na ng Pagdarasal ay wala nang kaparusahang dapat na igawad sa kanya. Kung hindi naman, ang taong ito ay kinakailangan kitilan ng buhay bilang isang Mortadd (tumanggi at umiwan sa Islam). Kapag ang gayong tao ay namatay, hindi siya paliliguan ni bibihisan ng puting tela, hindi rin siya ipagdarasal ni ililibing sa mga libingang para sa mga Muslim, sapagkat hindi na siya itinuturing na kabilang sa kanila (mga Muslim).

 

Ang Propeta, sumakanya ang kapayapaan, ay nagwika, “ Ang pag-iwan sa Pagdarasal ay ang tanging humahati sa pagitan ng Pananampalataya at Hindi Pananampalataya”. (Iniugnay ni Muslim)

 

Ito ay nangangahulugang ang pagpapabaya sa obligasyong mga Pagdarasal at gawin itong biro lamang ay ginagawang Kafir o walang pananampalataya ang sinuman.