Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Shahadah

Testimony

 

ANG  DALAWANG  PAGSAKSI  -  Ash-Shahadatayn

( LA  ILAHA  ILLALLAH, MUHAMMADUR  RASULULLAH )

 "Walang Diyos Kundi Si Allah, at Si Muhammad ay Mensahero Ni Allah"

 

ANG  MGA  HINIHILING  NITO ( SHAHADATAYN ):

 

Kahulugan ng 'Walang diyos kundi Si Allah  ( LA  ILAHA  ILLALLAH ): 

Walang umiiral na may karapatang sambahin kundi Si Allah.

 

Walang diyos: Inaalis nito ang posibilidad ng pagkakaroon ng diyos maliban Kay Allah.

 

Kundi Si Allah: Ito ay nagpapatotoo na ang pagsamba ay tanging para Kay Allah lamang, walang pagsasama sa Kanya ng anuman o sinuman bilang katambal sa pagsamba sa Kanya at sa Kanyang Kaharian.

 

Ang Mga Hinihiling At Mga Kundisyon ng " Walang Diyos Kundi Si Allah":

Upang maging isang mananampalataya na may matuwid at wastong pananampalataya, hindi sapat na sabihin lamang na , "Walang Diyos Kundi Si Allah", sa pamamagitan ng dila. Mayroong mahigit sa walong mga kundisyon  na kailangang maisabuhay ng sinumang tumanggap at yumakap sa Tawheed o Kaisahan Ni Allah:

 

1. Ang alamin at unawain ang kahulugan ng "Walang Diyos Kundi Si Allah"

 

Sa kahulugan ng sinabi Ni Allah sa Quran sa Surah Muhammad, Talata 19: "Kung kaya dapat ninyong malaman na walang may karapatang sambahin kundi Si Allah." 

 

Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay nagsabi: "Sinuman ang mamatay na nakababatid ng lubos na walang may karapatang sambahin kundi Si Allah ay papasok ng Paraiso." (Muslim)

 

Kung kaya sinuman ang magpawalang-halaga o hindi lubos na alamin ang kahulugan ng "Walang Diyos Kundi Si Allah" ay hindi magiging isang tunay na sumasampalataya.

 

2. Ang maniwala ng may katiyakan sa kawastuhan at kadakilaan nito.

 

Sa kahulugan ng sinabi Ni Allah sa Quran sa Surah AL-Hujurat, Talata 15: "Ang mga sumasampalataya ay sila na naniniwala Kay Allah at sa Kanyang mensahero, at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan..." Ang pag-aalinlangan ay ang kabaligtaran ng Katiyakan. 

 

Ang Propeta, sumakanya ang kapayapaan , ay nagsabi: "Walang sinuman na makikipagtipan Kay Allah na may pagpapatunay na walang may karapatang sambahin kundi Si Allah  at pagpapatunay na Ako ay Mensahero Ni Allah, at walang pag-aalinlangan tungkol sa pagpapahayag na iyon, kundi siya ay papasok sa Paraiso."  (Muslim)

 

3.  Ang Tanggapin ito ng buong pananampalataya at mga pananalita - ito ay sa pamamagitan ng puso at dila. 

 

Nararapat na tayo ay laban sa mga nagtatanggi nito at mga arogante sa pagbigkas nito ng kanilang mga dila.

 

Sa kahulugan ng sinabi Ni Allah sa mga walang pananampalataya ayon sa Quran na nasa Surah Saffat, Talata 35: Katotohanang nang sabihin sa kanila: "Walang may karapatang sambahin kundi Si Allah,"  sila ay nagmamalaki sa kanilang mga sarili.

 

4. Ang maging matapat sa pagsasabuhay nito sa salita, mga kilos o gawa at pananampalataya. 

 

Sa kahulugan ng sinabi ni Allah ayon sa Quran sa Surah Azzumar, Ayah  2-3: "Kung kaya sambahin Si Allah sa pamamagitan ng mga gawaing makadiyos alang-alang tanging Kay Allah lamang; katotohanang ang relihiyon ay para Kay Allah lamang."

 

Sinabi ng Propeta, sumakanya ang kapayapaan: "Ang pinakamasayang tao na magkakaroon ng karapatan sa aking pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom ay siya na nagsasabing, "Walang Diyos kundi Si Allah na may katapatan sa kanyang puso." (Bukhari). Ang katapatan ay salungat sa pagkilala sa maraming diyos.

 

5. Upang sumunod at sumuko, ng walang anumang pag-aatubili na inihayag ng mga pananalita ng Tawheed, at upang ito ay maisakatuparan ng walang anumang pagkaliban.

 

Sa kahulugan ng Sinabi Ni Allah ayon sa Quran sa Surah Luqman, Talata 22: "At sinuman ang tumalima sa Allâh at siya ay nagpapakabuti, tiyak! Kanyang nahawakan ang pinakamatibay na hawakan. At sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng bagay para sa pagpapasiya."

 

Ayon pa rin sa kahulugan ng sinabi Ni Allah sa Quran na nasa Surah AL-Anbiya'  Ayah 108:  Sabihin mo (O Muhammad!): " Katotohanang inihayag sa akin na ang inyong Diyos ay Iisang Diyos. Hindi pa ba kayo magpapasakop ?"

 

6. Ang maging matapat sa pagbigkas ng mga salita ng Tawhid at ang paniwalaan ito ng matapat.

 

Sa Kahulugan ng sinabi Ni Allah sa Quran na nasa Surah AzZumar, Ayah 33:

 

"At tungkol sa mga nagpapahayag ng katotohanan, at pinaniniwalaan ito ng matapat mula sa kanyang puso, sila ang mga matutuwid."

 

Sinabi ng Propeta, sumakanya ang kapayapaan: "Sinuman ang magsabi na walang diyos ang may karapatang sambahin  kundi Si Allah, buong katapatan sa kanyang puso ay papasok ng Paraiso." (Ahmad)

 

Buong katapatan na ang ibig sabihin ay hindi dalawang-mukha, hindi pagkukunwari lamang.

 

7.  Pagmamahal  sa mga salita ng Tawhid  at pagmamahal sa mga nagsasabuhay nito at sa mga obligasyon nito.

Sa Kahulugan ng sinabi Ni Allah sa Quran na nasa Surah AL-Baqarah, Ayah 165: " Subalit sila na mga naniniwala ay matindi sa pagmamahal Kay Allah."

 

Sinabi Ng Propeta, sumakanya ang kapayapaan: " May tatlong mga katangian – sinuman ang magtaglay nito ay makatitikim ng tamis ng pananampalataya: Na Si Allah at ang Kanyang Sugo, sumakanya ang kapayapaan ay kanilang minamahal ng higit sa anuman, na nagmamahal at hindi nagmamahal  sa isang tao alang-alang tanging Kay Allah lamang , at na siya ay nasusuklam sa pagbabalik sa kawalan ng pananampalataya katulad ng siya ay nasusuklam na maitapon sa apoy." (Bukhari at Muslim)

 

8. Pagtatakwil  sa paniniwala sa mga diyos-diyosan, at pagkasuklam sa lahat ng mga sumasalungat sa Tawhid.

 

Ayon sa kahulugan ng sinabi Ni Allah sa Quran na nasa Surah AL-Baqarah, Ayah 256: " Katotohanang ang matuwid na landas ay malinaw laban sa pagkaligaw. Sinuman ang magtakwil sa paniniwala sa mga diyos-diyosan at sumampalataya Kay Allah, katotohanang nahawakan niya ang mapagkakatiwalaang hawakan na hinding-hindi mapupugto."

 

Matuwid na Landas: Ang relihiyon Ni Allah at ng Kanyang Mensahero na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan.

 

Ligaw na Landas: Alinmang relihiyong iba pa sa relihiyon Ni Allah.

 

Mga Huwad na diyos: Lahat ng mga sinasamba bukod pa sa Iisang Tunay na Diyos – Allah.

 

Sinabi ng Sugo, sumakanya ang kapayapaan: "Siya na nagpatunay na walang tunay na Diyos na dapat sambahin kundi Si Allah, at nagtakwil sa anuman o sinumang sinasamba ng mga tao bukod pa Kay Allah, ang kanyang ari-arian at dugo ay magiging sagrado, at ang iba pa ay ayon sa kapasyahan Ni Allah." ( Muslim )