Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Ang Iman

ANG IMAN ( Ang  Pananampalataya )

 

ANG IMAN:  Ito ay upang maniwala sa Tunay at Iisang Diyos (Allah) , Sa Kanyang Mga Anghel (Mala’ikah) , Sa Kanyang mga Rebelasyon (Kutub), Sa Kanyang mga Propeta at Sugo (Rusul wal Anbiya’), Sa Huling Araw (Yawmul Akhir, At sa Kanyang  Itinakda  at sa Kapalaran, ang masama at mabuti nito.

 

Ang  Iman (Pananampalataya ) ay hindi lamang sa salita kundi pati na sa gawa. Ang salita ng puso at ng dila, at ang gawa ng puso, dila at mga bahagi ng katawan, ito ay nadadagdagan at lumalakas sa pamamagitan ng patuloy na pagtalima at paggawa ng kabutihan , at nababawasan o humihina naman dahil sa patuloy na paglabag at paggawa ng kasamaan.

 

Sa Kapahintulutan ni Abu Hurayrah, malugod si Allah sa kanya, na nagsabing: ‘Sinabi ng Sugo Ni Allah, sumakanya ang kapayapaan:  (( Ang Iman ay nagtataglay ng 73 o 63 mga bahagi, at ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagpapahayag ng “ walang Diyos na may karapatang sambahin kundi si Allah, at ang pinakamababa (sa kainaman) sa mga ito  ay ang pag-aalis ng tinik sa daanan, ang pagiging mahiyain ay bahagi ng pananampalataya [Iman] )). (Isinalaysay ni MUSLIM, Bilang 35 ).

 

MGA ANTAS NG PANANAMPALATAYA (IMAN)

 

Ang Iman ay nagtataglay ng lasa, nagtataglay ng Katamisan at nagtataglay ng Katotohanan.

 

Lasa ng Iman: Nilinaw ng Propeta, sumakanya ang kapayapaan sa pagsasabi niya na; (( ang lasa ng Iman ay matitikman ng sinumang nalulugod Kay Allah bilang kanyang Panginoon (Rabb), nalulugod sa Islam bilang kanyang relihiyon, at nalulugod kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, bilang kanyang Sugo. [ MUSLIM # 34 )

 

Katamisan ng Iman: Nilinaw ng Propeta, sumakanya ang kapayapaan,  sa pagsasabi niya na;  (( May tatlong bagay na sinuman ang taglayin ang mga ito ay masusumpungan niya ang Katamisan ng Iman (Pananampalataya) :  ‘Na Si Allah at ang Kanyang Sugo na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, lamang  ang pinakamamahal  niya kaysa sa sinuman o anuman, na minamahal niya ang isang tao at hindi niya ito minamahal kundi alang-alang Kay Allah, na  siya ay nasusuklam sa pagbalik sa kawalan ng pananampalataya [KUFR] katulad ng pagkasuklam niya  na siya ay maitapon sa  Apoy [Impiyerno] [ Ito ay sinang-ayunan nina Bukhari at Muslim ] ))

 

Pagkamakatotohanan ng  Iman:  Ito naman ay masusumpungan ng sinumang  nasa kanya ang Tunay na Relihiyon, na nagsisikap na mapanatili ang relihiyon, sa pamamagitan ng  pagsamba at pag-aanyaya, paglikas upang magtagumpay, at pagsusumikap at paggugol (ng sarili at ng kayamanan).

 

Sinabi Ni Allah, Ang Kataas-taasan (( Ang mga Tunay na sumasampalataya ay sila na kapag naaalala ang Allah ay nagiging payapa ang kanilang mga puso, at kapag binibigkas sa kanilan  ang Kanyang mga Talata ay nadaragdagan (lumalakas) ang kanilang pananampalataya at sila ay ganap na nagtitiwala sa kanilang Panginoon, sila ang mga nagsisipagdasal (Salah) at gumugugol sa pamamagitan ng anumang  biyaya na ipinagkaloob Namin sa kanila , sila ang mga tunay na sumasampalataya, sasakanila ang mga antas sa kanilang Panginoon, gayundin ang kapatawaran at mga biyayang lubos sa kasaganaan. ))   [ AL-ANFAL / 2-4 ].

 

Sinabi Ni Allah, Ang Kataas-taasan: (( At sila na mga sumasampalataya , nagsilikas, at nagpunyagi  alang-alang sa Landas Ni Allah, gayundin  ang mga kumanlong at tumulong , sila ang mga tunay na sumasampalataya, patatawarin sila Ni Allah at pagkakalooban ng biyayang lubos sa kasaganaan.)) [AL-ANFAL / 74 ]

 

Sinabi Ni Allah, Ang Kataas-taasan (( Katotohanang ang mga sumasampalataya ay sila na mga naniniwala Kay Allah, sa Kanyang Sugo, at pagkatapos ay hindi nag-aalinlangan, at nagpupunyagi sa pamamagitan ng kanyang sarili at kayamanan alang-alang sa Landas Ni Allah, sila ang mga matatapat. )) [ ALHUJURAT / 15 ]

 

Hindi mararating ng isang alipin ang katotohanan ng pananampalataya (Iman) hanggang  kanyang mabatid na anumang kasawiang-palad ang itinakdang dumating sa kanya ay hindi na niya ito maaaring paglabanan, at anumang bagay ang dumating na hindi niya nakamit  para sa kanyang sarili  ay  hindi na niya maaaring makamit anuman ang kanyang gawin.

 

KAGANAPAN NG PANANAMPALATAYA

 

Ang ganap na pagmamahal Kay Allah at sa Kanyang Sugo ay kailangang matagpuan sa kanyang pagmamahal at  sa kanyang minamahal, kung kaya kapag ang kanyang pagmamahal ay alang-alang Kay Allah at ang kanyang pagkasuklam o pagkagalit ay alang-alang Kay Allah, ang mga ito ay gawain ng kanyang puso, at ang kanyang pagsunod o pagtalima ay alang-alang Kay Allah at ang kanyang pagbabawal ay alang-alang Kay Allah , ang mga ito naman ay gawain ng kanyang katawan, ang mga ito ay nagpapahayag ng kaganapan ng pananampalataya, at kaganapan ng pagmamahal Kay Allah, Ang Maluwalhati.

 

Tungkol kay Abu Umamah, malugod Si Allah sa kanya, na nagsalaysay tungkol sa Sugo Ni Allah, sumakanya ang kapayapaan na nagsabing: (( Sinuman ang magmahal alang-alang Kay Allah, at masuklam  alang-alang Kay Allah, at tumalima alang-alang Kay Allah at nagbawal alang-alang Kay Allah, tunay na pinaging-ganap niya ang Pananampalataya.)) [ Isinalaysay ni Abu Dawud , Bilang 4681, Sahih Sunan Abi Dawud Bilang 3915,  Tingnan ang Al-Silsilah Al-Sahihah Blg 380 ].