Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Allah

Display

 

Allah

 

Ang salitang Allah ay wikang arabik, at para sa mga arabo at hindi mga arabo, muslim man o hindi, na nakakaunawa ng wikang arabik, ang salitang ito ay tumutukoy bilang tangi at walang katulad na pangalan ng Tunay at Iisang nararapat na pag-ukulan ng dalisay na pananampalataya at pagsamba kaakibat ng pagpapasakop, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga Batas at Kautusan.  Kung ang salitang ito ay isasalin sa ibang wika tulad ng wikang Pilipino o Ingles, tunay na hindi makararating ang sinumang makababasa sa tunay kahulugan na nais nitong (Allah,bilang salita) iparating.

 

Malimit nating makita sa mga pagsasalin ng mga artikulong pang-Islam na kapag isinalin ang salitang Allah ito ay nagiging Diyos sa wikang Pilipino, at God naman sa wikang Ingles. Gayunman, ang pagtatangkang ito sa pagsasalin ay isa o kabilang lamang sa mga posibleng pamamaraan upang madaling matukoy kung sino o kanino nauukol ang salita subalit hindi nangangahulugang iyon na ang eksaktong kahulugan nito. Ito ay sapagkat kailanman ay hindi maaaring isalin sa ibang wika ang salitang Allah, gayundin ang iba pang mga termino na ginagamit ng Islam sa pagpaparating nito ng  kanyang mensahe sa sangkatauhan. Higit na makabubuting unawain na lamang ang salita sa tunay at wastong kahulugan nito  na mismong ang Islam din ang magpapaliwanag sa pamamagitan ng mga pinagtibay na mga ebidensiya o pagpapatunay tulad ng Quran at Sunnah o Tradisyon ng Propetang si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan.

 

Katulad ng nabanggit natin sa mga unang pahayag, ang Allah bilang isang wika ay ang Tangi at Tunay na pangalan ng Tunay at Iisang Diyos o God. Siya bilang Tunay at Iisang Diyos (ilah) na na umiiral at nararapat na pag-ukulan ng dalisay na pananampalataya at pagsamba ay Siya ring Tunay at Iisang Panginoon (rabb) na Manlilikha, Tagapangalaga, Tagatustos, at Tagapamahala ng lahat ng mga kalakaran sa harapan at likuran, at maging sa itaas  o sa ibaba man ng Kanyang mga nilikha. Siya (Allah) at wala ng iba pa ang Tangi at Iisang nagtataglay ng Magagandang mga Pangalan at Katangian na hindi maaaring ihambing o itulad sa Kanyang mga nilikha, hindi maaaring ibahin tanggihan, at pawalang-saysay sa kanilang mga kahulugan, ni isipin kung paano ang mga ito.

 

Ang Allah ay Tunay at Iisa, walang asawa at walang anak, at wala ring kasarian (Gender), kung kaya ang salita at pangalang Allah ay nararapat na sa Kanya lamang at hindi para sa iba pa na sinasamba ng ibang , mga tao. Ang salitang Diyos ay ginagamit ng ibang mga tao sa nilikha lamang ng Tunay at Iisang Diyos gayundin ang salitang Panginoon, at ang salitang Diyos ay maaaring maging marami (plural) sa paglalagay ng salitang “es” sa hulihan nito na magiging Diyoses, panglalaki at pambabaeng kasarian tulad ng Diyos at Diyosa. Ang salitang ingles na God ay  maaari din na maging marami sa pamamagitan ng paglalagay ng  mga titik na “s” sa hulihan nito na magiging Gods, at panglalaki at pambabaeng kasarian sa pamamagitan ng paglalagay ng “dess” sa hulihan nito na magiging God (lalaking Diyos) at Goddess (babaeng Diyos. Ang salita at pangalang Allah ay hindi maaaring gawing katulad ng mga ito at kung kaya Siya ay nananatili sa Kanyang Dalisay at walang bahid dungis na Kaisahan sa pananampalataya at pagsamba sa Kanya ng mga muslim.