Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Islam

Display

ISLAM

 

Ang salitang Islam ay nagmula sa salitang arabik na ‘aslama’, na ang  kahulugan ay kapayapaan at pagsuko o pagpapasakop; ang isang Muslim na  nagsasabuhay ng Islam ay  nagsusumikap ng buong puso patungo sa Diyos, na kung saan ay ang pagkakamit ng kapayapaan sa buhay na ito at sa kabilang-buhay.

 

Ang Pagpapasakop ng sarili sa Diyos ay hindi ibig sabihing ang isang tao ay hindi na kinakailangang mag-isip, o na kainakailangan isuko na niya ang kanyang kalayaan sa pagpili; sa halip, katulad ng isang mamamayan na sumusunod sa batas, ang isang tao na nagsasabuhay ng mga kautusan ng Diyos ay nakikinabang mismo sa kanyang sarili at gayundin ang iba pa sa pamamagitan ng pagrespeto sa Banal na mga Batas at ginagamit ng may katalinuhan ang kalayaan na ibinigay sa kanya.

 

Ang Islamikong konsepto ng pagpapasakop o pagsuko kung magkagayon ay aktibo; ang isang Muslim ay nagsusumikap na maragdagan ang kanyang kaalaman, mapaunlad ang kanyang karakter, at ginagawa kung ano ang  nararapat sa abot ng kanyang kakayahan matapos kung saan ay tinatanggap niya na ang resulta ng kanyang mga ginagawa ay ultimong nasa mga kamay ng Diyos.

 

SINO ANG MGA MUSLIM ?

 

Iniisip ba natin na ang isang Muslim ay makikilala sa pamamagitan ng kasuutan o nasyonalidad? Isipin uli natin, Halos ika-apat na bahagi ng pandaigdigang populasyon ay Muslim. At gayunman at may ilan sa mga tao na may pagkakamaling naniniwala na ang lahat ng mga Muslim ay Arabo ( o ang lahat ng mga Arabo ay Muslim ), ang Muslim na mga Arabo ay binubuo lamang ng labing-walong porsiyento (18%) ng kabuuang bilang ng mga Muslim sa buong mundo. Ang Muslim ay matatagpuan saanmang lugar mula sa Kanlurang Africa hanggang sa Silangang Europa hanggang China at sa Pilipinas at sila ay nagtatatag ng isang lumalagong pagsibol sa Kanluran. Ang mga Muslim ay nagmumula sa lahat ng mga lahi at mga kulay, matatagpuan sa lahat ng mga propesyon at kalakaran ng pamumuhay, nakapagbahagi sa bawat larangan ng kakayahang pantao sa pasimula pa lamang ng Islam, mula sa siyensiya at matematika hanggang sa  makataong-sining.

 

Sa kasalukuyang pangsansinukob na pamayanan, walang isa mang lugar sa mundo na hindi sila nakakagawa ng epekto, Karagdagan pa na kahit na patas ang mga pagpapahayag (ng Media), ang karamihan sa mga Muslim ay nabibilang sa angkop , mapagmahal na mga pamilya, at walang anumang kinalaman sa terorismo o iba pang mga gawaing karahasan.

 

ISLAM- Hindi lamang relihiyon kundi isa ring paraan o sistema ng pamumuhay.

 

Gayunman at ang Islam ay itinuring o nakilala bilang isang relihiyon, ito rin ay malinaw na naghahayag ng katotohanang ang mga sistema nito ay nagtuturo kung paano mamumuhay ang tao. Kung kaya ito (Islam) ay masasabi at mauunawaan din bilang paraan ng pamumuhay. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na nagmula sa naghayag nito (Islam), ang Allah. Ang mga sistema nito ay may kaugnayan sa wastong mga paniniwala at pagsamba sa Diyos, sistema ng Batas, tulad halimbawa ng paghimok sa tao sa pagkukusang-loob o baluntaryong pakikiisa sa mga serbisyong pampamayanan at iba pa. Bukod pa na ang bawat bagay na ginagawa ng isang tao ay ginagawa niya na ang layunn ay ang pagkalugod ng Diyos. 

 

Sa kabila naman nito, ay ang sistema ng pagbabawal sa ilang mga bagay na batid ng Diyos na may masamang maidudulot sa mga tao at sa lipunan, ito ay kinabibilangan ng pagsisinungaling, pagnanakaw, hindi paggalang sa mga magulang, pangangalunya, bawal na gamot,sugal, at iba pang nakapipinsalang mga kugalian. Ang patnubay para sa mga ganitong kautusan at pagbabawal ay matatagpuan sa Shari'ah, o Sagradong Batas, na nagmula sa Qur'an at sa mga aral at katuruan ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. 

 

Ang Shari'ah ay natatangi sapagkat ito ay naglalaan ng patnubay, hindi lamang sa pang-relihiyong aspeto ng pamumuhay, kundi binibigyan din nito ng pagpapahalaga ang bawat aspeto ng pamumuhay, kabilang na ang mga paksa tungkol sa katarungang panlipunan, pulitika, kalakalan, mga ugnayang-panlabas,buhay pamilya,at kahit pa ang mga karapatan ng mga hayop, at ng kapaligiran.

 

ISLAM - Isang solusyon sa kasalukuyang mga suliranin

 

Sa kabila ng negatibong kalagayan na karaniwang ang mga Muslim ay inilalarawan ng pamamahayag, marami sa mga tao ang nagulat na kanilang natagpuan, sa pamamagitan ng mas malalim na pagsisiyasat, na ang ang Islam ay naglalan ng isang solusyon sa kanilang ispirituwal,personal at panlipunang mga pangangailangan. Ito ay nag-aalok ng isang pananampalatayang batay sa katuwiran, malaya sa pamahiin o sa pangangailangan ng mga tagapagitan sa pagitan ng isang tao at ng Diyos, ito sa katotohanan ay nagtataguyod ng pang-angkan na pagkakapatiran at pagkakasundo-sundo, at ang mga alituntunin nito na may kinalaman sa  ekonomiya humihimok ng timbang na pagpapalitan sa pagitan ng mayaman at mahirap, sa mga kapital at manggagawa.

 

Ang kaayusang pampulitika nito (sa kanyang malinis at orihinal na anyo) ay batay sa isang malalim na pagmamalasakit sa katarungan at mga karapatang pantao, at ito ay naglalaan ng mga tuntunin na kung saan ang mga tao sa iba't-ibang pananampalataya ay nakapamumuhay na magkakasama  na may pagkakasundo-sundo. Karagdagan pa, ang modelo nito sa buhay pamilya ay nag-aalok ng isang alternatibo sa kasalukuyang pagbagsak ng buhay pamilya sa lipunang kanluranin at ang kinalalabasan ng panlipunang pagkakawatak-watak at kaguluhan. 

Ang imahe ng isang malusog na punongkahoy, luntiang-luntian, nagbibigay ng lilim at namumunga ng marasap at mabangong prutas  sa lahat ng panahon, ay isang parabula ng isang balanseng Muslim. Ang pinagmulan ng parabulang ito ay ang Qur'an na nagsasabing,   

 

' Ang isang mainam na salita ay kahalintulad ng isang mainam na punongkahoy na ang ugat  ay matatag na nakabaon, at ang mga sanga ay halos umabot sa kalangitan;  namumunga sa lahat ng panahon sa kapahintulutan ng Panginoon nito'  

( Qur'an 14:245 )