Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Mga Programa Ng KPCCenter

MGA PROGRAMA NG KPCCENTER

 

  • Serbisyong Pagpapayakap Sa Islam

Ito ay isang serbisyo para sa mga bagong napatnubayan matapos na maipakilala sa kanila ang Islam at pagkatapos ay pinagkakalooban sila ng Opisyal na Katibayan ng Pagyakap sa Islam sa pakikipagtulungan ng Kagawarang Pangkatarungan.

 

  • Pagtuturo Ng Wikang Arabik

Layunin ng KPCCenter sa pamamagitan nito na matuto ng wikang arabik ang mga mamamayang Pilipino upang kanilang magamit sa maraming mga pagkakataon sa pamumuhay habang sila ay nananahan sa Kuwait at maging daan din upang kanilang matutunan ang Kulturang Pang-Islam. 

 

  • Mga Panayam Tungkol Sa Mga Okasyong Pang-Islam at Mga Kapistahan at Okasyong Pambansa.

Ang KPCCenter ay naglulunsad ng mga panayam ukol sa mga Okasyong Pang-Islam tulad ng “Paglikas ni Propeta” , Al-Isra’ Wal Mi’raj, Eid AlFitr at Eid Al-Ad-ha, gayundin ang Pambansang Araw ng Kuwait at Araw ng Kasarinlan upang maipakilala ang kasaysayan ng Kuwait at ang pagmamahal sa mga mamamayan para sa kanya at ang panawagan sa paggalang sa mga alituntunin at batas na umiiral sa bansang ito. 

 

  • Mga Programang Kasama Ang Philippine Embassy Sa Kuwait

Sapagkat ang Philippine Embassy sa Kuwait ay ang siyang Opisyal na gumaganap sa mga kalakaran ng mga Pilipino, nararapat lamang na ang KPCCenter ay magkaroon ng pakikipagtulungan sa kanya sa anumang serbisyo na ipinagkakaloob sa kanila. Sa pagpapala Ni Allah, Ang Kataas-taasan, ang KPCCenter ay dagling nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtitiwala ng Embahada kung kaya nabuksan ang mga pagkakataon para sa kanya na mailunsad ang mga aktibidad sa ilalim ng kanyang pamamatnubay. 

 

  • Mga Kurso Ng Pag-aaral Tungkol Sa Mga Kulturang Islamiko Para Sa Mga Bagong Napatnubayan.

Sapagkat ang kalagayan pagkatapos ng pagyakap sa Islam ay kabilang sa mga mahahalagang sitwasyon  na pagdaraanan ng mga bagong napatnubayan, ang mga Kursong inihanda ito ay upang matutunan ng mga bagong napatnubayan ang mga alituntunin ng kanyang bagong relihiyon. 

 

  • Mga Kurso Ng Pag-aaral Para Sa Mga Magpapakasal.

Inilulunsad ng KPCCenter ang mga Kursong ito upang ang mga bagong muslim na lalaki at babae ay maturuan tungkol sa pag-aasawa na umaayon sa kanilang relihiyon at anumang umuugnay sa pag-aasawa at buhay pamilya.

 

  • Mga Kurso Ng Pag-aaral Tungkol Sa Mga Tradisyon At Kaugaliang Kuwaiti.

Ang KPCCenter ay naglulunsad ng mga kursong umuugnay sa mga Tradisyon at mga Kaugaliang Kuwaiti upang matiyak ang patuloy na pakikipag-uugnayan at paglalapit sa isa’t-isa sa pagitan ng mamamayang Pilipino at mamamayang Kuwaiti, gayundin at upang maisakatuparan ang paggalang sa mga Tradisyon at mga Kaugaliang Kuwaiti.

 

  • Mga Kompetisyong Pangkultura

Ang mga Kompetisyong Pangkultura ay isang pamamaraan upang maiparating ang impormasyon sa kapaligirang may kasiyahan at kagalakan.  

 

  • Mga Pamamasyal na Pangkulturang Paglilibang

Inilulunsad ng KPCCenter ang mga pamamasyal na ito upang ipakilala sa mga mamamayang Pilipino ang mga mahahalagang nakamit ng Kuwait at makasumpong ng kapaligirang may paglilibang na hindi nawawalan ng pakinabang mula sa mga panayam at mga pagbabahagi ng kaalaman kasama ng pamamasyal. 

Ang Sport na Basketball ay opisyal na laro ng Pilipinas at popular sa mga mamamayang Pilipino, at isang paraang sa  pamamagitan nito ay napalalawig ng KPCCenter ang pakikipag-ugnayan sa mga mamamayang Pilipino  at kasama ng paligang ito ang maraming mga panayam at kompetisyon.